DR TRẦN-ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
Reading, UK

Nhẫn

11/2013

NHẪN

Nhịn một lúc gió yên sóng lặng

Lùi một bước biển rộng trời cao

Bao lời chửi mắng chẳng xôn xao

Hành động mới là điều giải thích

Trí mở mang bao điều hữu ích

Đèn rõ tâm sao dạ ngẫn ngơ?

Có nhiều đường đi đến cỏi mơ!

Hành xử đẹp là nên có hậu.

 

Reading 11/2013

Nguyễn Thị Kim-Thu